Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden INSTALLATIEWORLD V.O.F.

Algemene voorwaarden van Installatieworld V.o.f. gevestigd en kantoorhoudende te 7532 SK Enschede Najaarsweg 21A. Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 69396388

Art. 1: Toepasselijkheid
1.1. In deze voorwaarden wordt de gebruiker aangeduid met INSTALLATIEWORLD V.O.F., INSTALLATIEWORLD V.O.F. handelt onder meer, doch niet uitsluitend onder de namen: Wateronthardershop, Waterontharderkoning, Installatiebedrijf Voogsgeerd en Watertotaal.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met INSTALLATIEWORLD V.O.F., tenzij in de overeenkomst van deze voorwaarden wordt afgeweken, in welk geval de overeenkomst prevaleert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Art. 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
2.2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking en verzendkosten.

Art. 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die INSTALLATIEWORLD V.O.F. wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Eventuele schade van INSTALLATIEWORLD V.O.F. komt voor rekening van opdrachtgever.

Art. 5: Levertijd
5.1. Levertijd of uitvoeringsperiode worden door INSTALLATIEWORLD V.O.F. bij benadering vastgesteld op basis van de dan bekende omstandigheden.
5.3. Levertijd of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van INSTALLATIEWORLD V.O.F., de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Art. 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat INSTALLATIEWORLD V.O.F. deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en INSTALLATIEWORLD V.O.F. overeenkomen dat INSTALLATIEWORLD V.O.F. voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Deze kan zich tegen de risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van INSTALLATIEWORLD V.O.F..

Art. 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. INSTALLATIEWORLD V.O.F. heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd die verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van INSTALLATIEWORLD V.O.F. niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. INSTALLATIEWORLD V.O.F. is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Art. 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat vergunningen, ontheffingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen de kosten voor:
a. bouwkundige werkzaamheden;
b. aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijf.

Art. 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van wijziging in ontwerp, specificaties of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht, minderwerk op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Art. 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat INSTALLATIEWORLD V.O.F. zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
-gas, water, elektriciteit en verwarming;
-afsluitbare droge opslagruimte;
-op grond van de Arbo-wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van INSTALLATIEWORLD V.O.F., van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de planning van INSTALLATIEWORLD V.O.F. dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor INSTALLATIEWORLD V.O.F. uit de vertraging voortvloeiende schade.

Art. 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. INSTALLATIEWORLD V.O.F. schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan moet hij dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar maken aan INSTALLATIEWORLD V.O.F. en hij zal INSTALLATIEWORLD V.O.F. in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn dan opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart INSTALLATIEWORLD V.O.F. voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door gebruik van al opgeleverde delen van het werk.

Art. 13: Aansprakelijkheid
13.1. INSTALLATIEWORLD V.O.F. is aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan INSTALLATIEWORLD V.O.F. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen INSTALLATIEWORLD V.O.F. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Voor kosten van opdrachtgever is INSTALLATIEWORLD V.O.F. niet aansprakelijk.
13.2. Als het voor INSTALLATIEWORLD V.O.F. bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door INSTALLATIEWORLD V.O.F. voor de overeenkomst (ex BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. gevolgschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade als gevolg van waterkwaliteit aan gewassen, dieren/vee, materialen, installaties of andere zaken, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van INSTALLATIEWORLD V.O.F., dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van INSTALLATIEWORLD V.O.F. of van personen waarvoor INSTALLATIEWORLD V.O.F. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden;
c. opzichtschade, waaronder onder meer wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van INSTALLATIEWORLD V.O.F..
13.4. INSTALLATIEWORLD V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal INSTALLATIEWORLD V.O.F. de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart INSTALLATIEWORLD V.O.F. voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door INSTALLATIEWORLD V.O.F. geleverde producten en/of materialen.

Art. 14: Garantie
14.1. INSTALLATIEWORLD V.O.F. staat gedurende 6 maanden na (op)¬levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat INSTALLATIEWORLD V.O.F. voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal INSTALLATIEWORLD V.O.F. deze herstellen of vervangen.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat INSTALLATIEWORLD V.O.F. gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan INSTALLATIEWORLD V.O.F. worden teruggezonden. Daarna zal INSTALLATIEWORLD V.O.F. de keuze maken of hij de zaak herstelt of vervangt, of dat hij opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat INSTALLATIEWORLD V.O.F. voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal INSTALLATIEWORLD V.O.F. dit herstellen. Eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.5. Voor onderdelen waarvoor opdrachtgever en INSTALLATIEWORLD V.O.F. dit schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in plaats komen van garantie op grond van dit artikel.
14.6. Opdrachtgever moet INSTALLATIEWORLD V.O.F. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van INSTALLATIEWORLD V.O.F. heeft voldaan.
14.8. Geen garantie wordt gegeven op waterkwaliteit en bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, dan wel bij installatie, montage, wijziging of reparatie door anderen dan INSTALLATIEWORLD V.O.F.. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd en op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Art. 15: Reclame
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij INSTALLATIEWORLD V.O.F. heeft gereclameerd.

Art. 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. INSTALLATIEWORLD V.O.F. mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Art. 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van INSTALLATIEWORLD V.O.F. of op een door INSTALLATIEWORLD V.O.F. aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats, contant bij balieverkoop, anders binnen 14 dagen na factuurdatum of, indien termijnbetaling is overeengekomen, in 2 gelijke termijnen bij opdracht en bij oplevering.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van INSTALLATIEWORLD V.O.F. zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. INSTALLATIEWORLD V.O.F. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen op INSTALLATIEWORLD V.O.F. te verrekenen, tenzij er sprake is van faillissement of surseance van betaling van INSTALLATIEWORLD V.O.F..
17.5. De totale vordering is direct opeisbaar als opdrachtgever:
a. een betalingstermijn overschrijdt;
b. failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. met beslag op zaken of vorderingen wordt geconfronteerd;
d. (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. (natuurlijk persoon) verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan INSTALLATIEWORLD V.O.F. verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is opdrachtgever aan INSTALLATIEWORLD V.O.F. alle met incasso gemoeide kosten verschuldigd.

Art. 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft INSTALLATIEWORLD V.O.F. eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat INSTALLATIEWORLD V.O.F. zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat INSTALLATIEWORLD V.O.F. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als INSTALLATIEWORLD V.O.F. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan INSTALLATIEWORLD V.O.F. te verpanden.

Art. 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Het Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van internationale wet- en regelgeving.
19.2. De rechtbank te Almelo neemt kennis van geschillen. INSTALLATIEWORLD V.O.F. mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


Privacybeleid (AVG) Watertotaal
 
Laatst bijgewerkt (19-05-2018):
 
Uw privacy is belangrijk voor Watertotaal. We hebben dit Privacybeleid ontwikkeld om u te voorzien van informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u een Watertotaalaccount maakt, of met onze klantenservice communiceert.
 
"Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 
 
Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Watertotaal
Beveiliging
Cookies en sessies
Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens
Overdracht van Persoonlijke gegevens
Updates van Privacybeleid
Behoud van Persoonlijke gegevens
Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris
Uw rechten
 
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie, zie voor meer informatie de AGB van Domainfactory en Yourhosting.
 
Cookies en sessies
Watertotaal maakt gebruik van sessies om de functionaliteit van uw sessie te waarborgen. Tijdens uw sessie worden uw gegevens opgeslagen totdat u de sessie beëindigd heeft. Na beëindiging van uw sessie worden uw gegevens gewist.
 
Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Watertotaal
 
Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een Watertotaal account aanmaakt:
Wanneer u een Watertotaal account maakt, vragen we u uw
e-mailadres en naam te verstrekken.
 
Doelen en Juridische gronden:
(a) Watertotaal verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Watertotaal rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.
(b) Indien u uw toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie van Watertotaal, zal Watertotaal uw e-mailadres ook verwerken om u marketinginformatie over Watertotaal producten te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken middels het wijzigen van uw voorkeuren in uw Watertotaal account of via de afmeldkoppeling onderaan in onze marketinge-mails. De marketinge-mails die u van Watertotaal ontvangt zijn gebaseerd op de voorkeuren die u in uw Watertotaal account opgeeft, de locatie aangegeven door uw IP-adres, en mogelijke abonnementen in uw Watertotaal account. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Watertotaal rechtmatige belang bij het verminderen van het aantal marketinge-mails verzonden naar elke particuliere klant door te selecteren welke klanten een bepaalde marketinge-mail ontvangen in plaats van elke marketinge-mail naar elke klant te verzenden die toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinge-mails.
(c) Watertotaal verwerkt uw e-mailadres ook om het aan uw Watertotaal account te koppelen wanneer u communiceert met onze ondersteuningsmedewerkers. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang in het bieden van hoogwaardige klantenservice.
 
Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een product op een Watertotaal website aanschaft:
Als u een product op de Watertotaal website aanschaft, verzamelt Watertotaal de volgende gegevens;
 

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • bedrijfsnaam en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn).
 • Ip-adres
 • Btw nummer wanneer u een zakelijke klant bent.

Wij bekijken of bewaren uw betaalkaartgegevens niet.
 
Doel en Juridische grond:
We verzamelen uw gegevens zodat we uw bestelling kunnen verwerken en uw aankoop kunnen afhandelen. De juridische grond voor het verwerken van uw gegevens voor deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst. We verwerken uw persoonlijke gegevens ook als onderdeel van onze processen om fraude te detecteren. De juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dat doel is ons rechtmatige belang bij het beschermen van Watertotaal en onze klanten tegen pogingen om frauduleuze transacties uit te voeren.
 
Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens
We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen af te dwingen; of (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Watertotaal (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het dergelijke entiteit waaraan we persoonlijke gegevens overdragen niet is toegestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in dit Privacybeleid zonder u daar kennisgeving van te geven en zonder uw toestemming te verkrijgen, indien door toepasselijk recht vereist.
 
Overdracht van Persoonlijke gegevens
Analytische diensten:
Google: Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gegevens, interesses en gedrag op websites van gebruikers te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.(Zie bij Google op de site)
 
Updates van Privacybeleid
We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.
We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Watertotaal website.
 
Behoud van Persoonlijke gegevens
We behouden uw persoonlijke gegevens zo lang als uw Watertotaal account als actief wordt beschouwd. Kijk daarnaast hieronder naar "Uw rechten" voor een beschrijving van uw recht op wissen.
 
Gegevensbeheerder
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Watertotaal beheerd door Watertotaal, gevestigd te Najaarsweg 21a, 7532 SK Enschede en kan ok per e-mail worden bereikt via info@Watertotaal.nl.
 
Uw rechten
Als u in de Europese Unie woont, hebt u krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming het recht Watertotaal te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Als u buiten de Europese Unie woont, hebt u mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig uw lokale wetten.
Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen of om uw Watertotaal account te verwijderen, Stuur u een E-mail maar info@watertotaal.nl.
Als u in de Europese Unie woont en uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen, neemt u contact op met Watertotaal, Najaarsweg 21a, 7532 SK Enschede. Tel: 053 - 461 16 11 of via e-mail naar info@Watertotaal.nl.
 

Mijn Watertotaal


Wachtwoord vergeten

Klant worden? Meld u direct aan!

Uw voordelen
 • Groothandelinkoop voordeel
 • Keuze uit duizenden producten
 • Op voorraad, direct leverbaar
 • Advies op maat
Klant worden

Registreer hier uw waterontharder

Profiteer van garantie en service door uw waterontharder te registreren.

Registreren
Dé groothandel voor installatie professionals